ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

про надання послуг оренди робочого місця (коворкінгу)

Цей Договір, в якому одна сторона Фізична особа – підприємець Іваненко Іван Олександрович, зареєстрований в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань в установленому чинним законодавством порядку (реєстраційний номер облікової картки платника податків 3113304098, номер запису про державну реєстрацію в ЄДР: 24380000000000619 від 16.04.2008 р.) та який є платником єдиного податку III групи (5% без ПДВ) (надалі – Виконавець), з одного боку, і будь-яка особа, яка прийняла (акцептувала) дану пропозицію (надалі – Замовник), з іншого боку, далі разом — Сторони, а кожний окремо – Сторона, уклали даний Договір публічної оферти про надання послуг оренди робочого місця (коворкінгу) (далі — Договір), адресований необмеженому колу осіб, який є офіційною публічною пропозицією Виконавця укласти з будь-яким Замовником цей Договір.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Договір укладається шляхом надання повної й безумовної згоди (акцепту) Замовника на укладення Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.

1.2. Договір має юридичну силу відповідно до ст.с т. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України і є рівносильним Договору, підписаному Сторонами.

1.3. Замовник підтверджує факт ознайомлення та згоди з усіма умовами цього Договору в повному обсязі шляхом акцептування.

1.4. Акцептом цього Договору є оплата послуг Виконавця на умовах та в порядку, визначеними цим Договором.

1.5. Укладаючи цей Договір Замовник автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень цього Договору, вартістю послуг та усіх додатків, які є невід’ємними частинами даного Договору.

1.6. Якщо Замовник не згодний з умовами Договору, він не має права укладати даний Договір, а також не вправі користуватися послугами за цим Договором.

2. ТЕРМІНИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ У ДОГОВОРІ

2.1. Договір публічної оферти про надання послуг оренди робочого місця (коворкінг) - у відповідності до статті 641 Цивільного кодексу України це відкрита пропозиція Виконавця про надання послуг коворкінгу, і адресована невизначеному колу фізичних осіб та юридичних осіб, укласти цю публічну оферту на нижче визначених умовах про надання коворкінгу, укладений між Виконавцем та Замовником на умовах публічної оферти в момент акцепту Замовником її умов. У разі прийняття викладених нижче умов Договору і оплати вартості послуг коворкінгу, згідно статті 642 Цивільного кодексу України, особа, яка проводить акцепт (оплату) цієї оферти, стає Замовником. Акцепт оферти рівносильний укладанню публічного договору на умовах, викладених в оферті. Виконавець має право в будь-який час на свій розсуд змінити умови публічного договору або відкликати його. У разі зміни Виконавцем умов оферти, зміни набирають чинності з моменту їх викладення в новій редакції та офіційному веб-сайті Виконавця (https://module1.com.ua/) або якщо інший термін не зазначений Виконавцем додатково.

2.2. Акцепт - надання Замовником повної та безумовної згоди на укладення даного Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.

2.3. Сторони – Виконавець та Замовник при обоюдному згадуванні або «Сторона» при згадуванні окремо один від одного.

2.4. Послуги коворкінгу, коворкінг, послуги – обслуговування та надання в тимчасове платне користування робочих місць у відкритих або приват-зонах приміщення Виконавця для здійснення Замовником самостійної діяльності (бізнес та наукової діяльності, навчання, читання та т.п.), не забороненої діючим законодавством України, та додаткові супутні послуги, які можуть, але не обов’язково, надаватися Виконавцем.

2.5. Робоче місце (нефіксоване) – місце, оснащене офісним столом та стільцем, бездротовим доступом до мережі Інтернет, розраховане на одну особу, яке не закріплюється за Замовником у період надання послуг за даним Договором.

2.6. Робоче місце (фіксоване) – місце, оснащене офісним столом та стільцем, бездротовим доступом до мережі Інтернет, розраховане на одну особу, яке закріплюється за Замовником у період надання послуг за даним Договором.

2.7. Кабінет - фіксоване робоче місце, відділене від відкритої зони офісними перегородками, оснащене офісним (-ми) столом(-ами) та стільцями (кріслами), бездротовим доступом до мережі Інтернет, розраховане на 2 - 6 осіб.

2.8. Додаткові послуги - супутні послуги, які можуть, але не обов’язково, надаватись Замовнику, вартість яких не входять в тарифний план (друк, сканування, копіювання документів; камера схову речей), та визначена у Додатку № 1 до даного Договору.

2.9. Приміщення Виконавця –житлове приміщення площею 84,3 кв.м, розташоване за адресою: м. Київ, вул. Симоненка Василя, будинок 5А, квартира 87 (далі – «приміщення»), якими Виконавець користується на підставі договору суборенди № 121219 від 12 грудня 2019 року, укладеного між ТОВ «Сільвер Інжиніринг» та ФОП Іваненко Іваном Олександровичем.

2.10. Адміністратор коворкінгу - уповноважена Виконавцем особа, що організує діяльність коворкінгу, сприяє взаємодії відвідувачів, контролює виконання загальних правил поведінки у коворкінгу.

2.11. Тарифний план, тариф - комплекс послуг, що надається Виконавцем Замовнику по цьому Договору, період надання таких послуг та їх вартість. Мінімальний період надання послуг по тарифному плану – одна година, максимальний період надання послуг по тарифному плану - один календарний місяць, якщо Сторони не погодять інше.

2.12. Абонемент - право Замовника користуватися послугами коворкінгу протягом певного періоду часу з урахуванням додаткових послуг.

2.13. Абонемент («місячний»)- право Замовника користуватися послугами коворкінгу протягом 1 (одного) календарного місяця. Відповідно до умов даного абонементу Замовник може обрати як фіксоване так і нефіксоване робоче місце.

2.14. Абонемент («денний») – право Замовника користуватися послугами коворкінгу протягом 1 (одного) робочого дня із урахування графіку роботи коворкінгу. Графік роботи коворкінгу: із понеділка по п’ятницю, з 10 години 00 хвилин до 20 години 00 хвилин, субота, неділя - вихідні дні. За Замовником, відповідно до умов даного абонементу, робоче місце – не фіксується.

2.15. Абонемент («погодинний») – право Замовника користуватися послугами коворкінгу протягом 1 (однієї) години протягом робочого дня коворкінгу з урахуванням графіку роботи коворкінгу. За Замовником, відповідно до умов даного абонементу, робоче місце – не фіксується.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. За цим Договором Виконавець зобов’язується протягом оплаченого Замовником періоду надати йому послуги коворкінгу згідно обраного Замовником абонементу, обраного та оплаченого Замовником, та додаткові послуги у приміщенні Виконавця відповідно до умов цього Договору.

3.2. Замовник повинен користуватись абонементом особисто. Передача прав на абонемент третім особам заборонена. В коворкінгу заборонено знаходитися особам в стані алкогольного, наркотичного, та ін. сп’яніння, палити на робочому місці, вживати спиртні напої чи порушувати громадський порядок.

3.3. Робочі місця, згідно Договору, відповідають санітарним нормам і вимогам техніки безпеки.

4. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

4.1. Виконавець зобов’язується надавати Замовнику доступ до коворкінгу за місцезнаходженням території коворкінгу, а саме: м. Київ, вул. Симоненка Василя, будинок 5А, квартира 87, на умовах, визначених обраним Замовником абонементом та тарифним планом.

4.2. Укладення Замовником Договору (акцепт) здійснюється шляхом сплати за обраний Замовником абонемент. Фактом акцепту Замовник підтверджує згоду на обробку своїх персональних даних винятково з метою надання послуг коворкінгу за цим Договором та додаткових послуг.

4.3. Доступ до коворкінгу визначається виходячи з наявності вільних місць у коворкінгу.

4.4. Послуги коворкінгу надаються в межах зони, що визначена виходячи із обраного Замовником абонементу та робочого місця

4.5. Замовник має право отримати послуги за цим Договором за умови попередньої оплати повної вартості таких послуг виходячи із тарифного плану та обраного Замовником абонементу.

4.6. Після завершення строку надання послуги Замовник зобов’язаний фізично звільнити територію коворкінгу (в тому числі від власного майна) або, за погодженням з Виконавцем, сплатити за наступний строк користування такими послугами. У разі якщо Замовник не звільнив територію коворкінгу на момент закінчення строку надання послуг та за погодженням з Виконавцем сплатив за наступний строк надання послуг, Сторони вважають, що наступний строк надання послуг починається автоматично після закінчення попереднього строку надання послуг.

4.7. Будь-яке обладнання та майно Виконавця, яке може бути використано Замовником у відповідності до обраного абонементу та тарифного плану не передається Замовнику за актом приймання-передачі та не може бути переміщене Замовником за межі зони надання коворкінгу.

4.8. Виконавець має право регулярно (на свій розсуд) перевіряти порядок користування Замовником територією коворкінгу на предмет відповідності такого користування умовам Договору та обраного тарифного плану та абонементу.

4.9. У випадку виходу з ладу устаткування, яке відноситься до коворкінгу, Замовник повідомляє про це Виконавця, який повинен усунути такі неполадки протягом розумного строку.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

5.1. Виконавець зобов’язується:

5.1.1. Надати Замовнику доступ до робочого місце протягом всього періоду дії абонементу і надавати послуги, обрані Замовником.

5.1.2. Надати Замовнику необмежений доступ до кімнати приймання їжі, яка укомплектована холодильною камерою, питною водою, кавою, чаєм, солодощами та т.п.

5.1.3. Вживати своєчасних заходів щодо попередження погіршення якості послуг.

5.1.4. На вимогу Замовника негайно проводити відповідні роботи, щодо приведення робочих місць, що надаються Замовнику, до відповідного робочого стану.

5.1.5. Своєчасно інформувати Замовника про зміни в структурі, умови і порядок надання послуг шляхом розміщення відповідної інформації в зоні рецепції коворкінгу або іншим шляхом, зручним для Сторін.

5.2. Виконавець має право:

5.2.1. Відмовити у наданні послуг або відмовитись від Договору у зв’язку з неналежним виконанням Замовником своїх зобов’язань, передбачених даним Договором, грубого або систематичного (більш, ніж 2 рази) порушення правил поведінки у коворкінгу, або порушення громадського порядку Замовником. При цьому вартість сплачених послуг не повертаються Замовнику і є штрафом за порушення умов цього Договору.

5.2.2. Надавати послуги або їх частину з залученням третіх осіб.

5.2.3. В односторонньому порядку змінювати цей Договір, тарифи на послуги, в односторонньому порядку повідомивши про це Замовника шляхом опублікування інформації на дошці оголошень коворкінгу та на сайті у мережі Інтернет: https://module1.com.ua.

5.2.4. Змінювати режим роботи коворкінгу в цілому або окремих його приміщеннях, а також частково або повністю обмежувати доступ до них Замовника у разі виникнення необхідності проведення технічних або санітарно-гігієнічних заходів, про що Замовник сповіщається не менше ніж за 24 години до вступу таких змін, шляхом розміщення інформації в зоні рецепції коворкінгу. При цьому період надання послуг за цим Договором продовжується на відповідний термін.

5.3. Замовник зобов’язується:

5.3.1. Своєчасно оплачувати послуги Виконавця.

5.3.2. Дотримуватися вимоги Адміністратора, правил поведінки у коворкінгу, передбачених цим Договором.

5.3.3. Не перешкоджати в користуванні послугами коворкінгу третім особам, в тому числі іншим Замовникам та їх відвідувачам.

5.3.4. Дотримуватися вимоги протипожежної безпеки, санітарно-гігієнічних і інші вимоги та правил, встановлених чинним законодавством і правилами поведінки у коворкінгу.

5.3.5. Негайно інформувати Виконавця про всі інциденти, аварії, нещасні випадки, що сталися у коворкінгу.

5.3.6. Забезпечити збереження робочого місця і майна Виконавця.

5.3.7. Погоджувати з Виконавцем комплектацію робочого місця додатковим устаткуванням.

5.4. Замовник має право:

3.4.1. Використовувати робоче місце та майно, що передано йому у тимчасове користування згідно з його цільовим призначенням.

5.4.2. Вимагати від Виконавця надання послуг належної якості у відповідності до умов даного Договору.

5.4.3. Переважне право на поновлення абонементу на новий строк с закріпленням за обраного ним робочого місяця на рівних умовах, запропонованих Виконавцем необмеженому колу осіб. Не продовжувати строк дії абонементу, попередивши про це Виконавця за 10 днів до його закінчення. При цьому Замовник втрачає переважне право на поновлення абонементу та/або закріплення за ним обраного робочого місця.

6. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ

6.1. За послуги згідно даного Договору Замовник сплачує Виконавцю суму, згідно діючих тарифів Виконавця та обраного Замовника тарифного плану та абонементу, вартість яких визначена у Додатку до даного Договору.

6.2. Вартість послуг по обраному тарифному плану та абонементу сплачується Замовником, шляхом перерахування коштів на рахунок Виконавця.

6.3. Вартість додаткових послуг, наданих Замовнику Виконавцем протягом строку дії абонементу, сплачується Замовником шляхом перерахування коштів на рахунок Виконавця, та визначена у Додатку до даного Договору.

6.4. Оплачені, але не невикористані у встановлені терміни послуги, вважаються наданими. Вартість їх не повертається. Замовник визнає і розуміє, що Виконавець, при наданні Замовнику абонементу, резервує йому необхідну кількість робочих місць, які в період надання послуг не надаються третім особам.

6.5. У разі несплати послуг Замовником в порядку, встановленому цим розділом, у Виконавця не виникає зобов’язання з надання Замовнику послуг.

6.6. Вартість послуг за Договором може бути змінена Виконавцем в односторонньому порядку шляхом повідомлення про це - опублікування інформації на дошці оголошень коворкінгу та на офіційному сайті Виконавця у мережі Інтернет: https://module1.com.ua.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1. Сторони несуть відповідальність по суті та за умовам Договору згідно чинного законодавства України.

7.2. Виконавець не несе відповідальності:

7.3. Замовник несе відповідальність за дотримання правил поведінки у коворкінгу, передбачених цим Договором, безпосередньо самим Замовником і його відвідувачами.

7.4. Замовник несе матеріальну відповідальність за псування устаткування та іншого майна Виконавця, в тому числі відвідувачами Замовника і його представниками, за винятком природного зносу обладнання або майна. У разі пошкодження чи іншої псування наданого йому майна, в тому числі обладнання, Замовник відшкодовує заподіяну Виконавцю збитки протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту надання Виконавцем відповідної вимоги.

7.5. Всі спірні питання, які можуть виникнути щодо даного Договору або у зв’язку з його виконанням, Сторони вирішують шляхом проведення переговорів. Досудовий порядок врегулювання спору є обов’язковим. У випадку, якщо Сторони не зможуть досягти згоди по спірним питанням шляхом переговорів, ці питання підлягають вирішенню згідно з чинним законодавством України.

7.6. З усіх питань, не врегульованих в тексті даного Договору, Сторони керуються чинним законодавством України.

7.7. За фактом надання послуг за кожен сплачений період, якщо від Замовника не отримані претензії в письмовому вигляді протягом цього чи наступного дня - послуги вважаються наданими та виконаними в повному обсязі і належної якості, подальші претензії Замовника з цього приводу Виконавцем не розглядаються.

8. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання своїх зобов’язань за Договором, якщо це стало наслідком обставин непереборної сили, після укладення Договору в результаті подій, які Сторони не могли ні передбачити, ні запобігти розумними заходами, таких як: стихійні лиха, війна, громадянська війна, прийняття законодавчих актів, які ведуть до змін в цивільному та податковому законодавстві, дії органів державної влади, рішення власника приміщення, яке перебуває у тимчасовому володінні та користуванні Виконавця.

8.2. Після припинення дії обставин непереборної сили, Сторони докладають всіх зусиль до того, щоб в найкоротші терміни виконати зобов’язання за Договором.

9. ІНШІ УМОВИ

9.1. Це договір набуває чинності з моменту його затвердження Виконавцем.

9.2. Акцепт цього Договору Замовником означає повну та беззаперечну згоду Замовника з його умовами.

9.3. У випадках, не передбачених Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

9.4. Сторони підтверджують, що при укладанні Договору вони діють добровільно, без примусу, розуміючи сутність та природу Договору, а також правові наслідки укладання такого Договору, усвідомлюючи характер своїх прав та обов’язків за Договором. Сторони заявляють про відсутність будь-яких тяжких обставин, які б змусили будь- яку зі Сторін укладати Договір на умовах, викладених в ньому, а також підтверджують, що умови Договору є прийнятними для Сторін і у зв’язку з цим не вважають умови Договору вкрай невигідними для себе.

9.5. Замовник цим гарантує, що він має необхідну правоздатність та дієздатність, має право вчиняти дії та нести обов’язки, передбачені цим Договором.

9.6 Будь-які зміни та доповнення до цього Договором є невід’ємною частиною даного Договору.

9.7. Замовник підтверджує повне розуміння своїх прав та обов’язків як споживача відповідно до основних засад Закону України «Про захист прав споживачів».

9.8. Сторони підтверджують, що вони повідомлені про свої права та обов’язки відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”.

Додаток № 1 до Договору публічної оферти про надання послуг оренди робочого місця (коворкінгу)

ТАРИФНИЙ ПЛАН*

     
АБОНЕМЕНТ СТРОК ДІЇ АБОНЕМЕНТУ ВАРТІСТЬ АБОНЕМЕНТУ
«Погодинний» (нефіксоване робоче місце) 1 (одна) година протягом робочого дня коворкінгу із урахуванням графіку роботи коворкінгу 50 (п’ятдесят) гривень 00 копійок за одну годину із урахуванням графіку роботи коворкінгу
«Денний»(нефіксоване робоче місце) Протягом 1 (одного) робочого дня із урахування графіку роботи коворкінгу 200 (двісті) гривень 00 копійок за 1 (один) робочий день із урахування графіку роботи коворкінгу
«Місячний»(фіксоване робоче місце) Протягом 1 (одного) календарного місяця. 3 500 (три тисячі п’ятсот) гривень 00 копійок
«Місячний» (нефіксоване робоче місце) Протягом 1 (одного) календарного місяця. 3 000 (три исячі) гривень, 00 копійок
«Тижневий» (нефіксоване робоче місце) Протягом 1 (одного) календарного тижня. 800 (вісімсот) гривень, 00 копійок

ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ

Камера схову речей

Вартість послуг за Договором може бути змінена Виконавцем в односторонньому порядку шляхом повідомлення про це - опублікування інформації на дошці оголошень коворкінгу та на офіційному сайті Виконавця у мережі Інтернет: https://module1.com.ua